אמנת שירות

עיטור זהב

מיסוי מוניציפאלי

חיובי ארנונה כללית, אגרות והיטלי פיתוח, תאגידי מים וביוב (דמי הקמה).

רישוי עסקים

ליווי בנושא רישוי העסק וכן בהליכים פליליים בנושא (דמי הקמה).

תכנון ובנייה

הסכמי פיתוח, היטלי השבחה, ניהול התנגדויות, תביעות לפיצויים בגין הפקעות ובגין ירידת ערך במקרקעין.

מקרקעין

תשלומי חובה למינהל מקרקעי ישראל (חכירה, היוון, היתר וכו’), מסי שבח, מסי רכישה, חובות מס רכוש, עסקאות במקרקעין וענייני מקרקעין שונים.
אמנת שירות