פסקי דין מוצגים ב-3 טאבים נפתחים
רע"א 7497/20 עיריית באר שבע נ' ביג מרכזי קניות בע"מ, בית המשפט העליון דחה בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע, תוך שקבע כי אין לשלול את האפשרות לתבוע השבה מרשות ציבורית הליך אזרחי של תשלום ששולם בגין היטלי פיתוח, מקום בו התובע אינו תוקף את התשתית החקיקתית שבבסיס החיוב, עוד קבע בית המשפט העליון כי ניתן לתקוף בתקיפה עקיפה את סבירות התעריפים שבחוק העזר כי הדבר מצוי בסמכותו של בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט אזרחי.

עע"מ 1324/16  אורי שביט נ' עיריית רמת השרון בית המשפט העליון הפך פס"ד מחוזי וקיבל את הערעור במובן  זה שהוא פטר את המערער מתשלום היטלי פיתוח ויש להורות לעירייה להנפיק למערער אישור לטאבו כאמור בסעיף 324(א) לפקודת העיריות. ואולם, אישור זה לא יחול על היטל ההשבחה, ששומה על המערער להסדירו כתנאי לקבלת אישור לטאבו מאת הוועדה המקומית וגם לא על היטל המים והביוב שהוטל על ידי תאגיד המים. המערער הינו הבעלים בזכויות חכירה בדירת מגורים שברח' שבטי ישראל ברמת השרון. בשנת 2010 מכר המערער את הזכויות בנכס לצד שלישי ופנה לעירייה לקבלת אישור לטאבו לשם השלמת העסקה ברישום בלשכת רישום המקרקעין. העירייה מיאנה להנפיק את האישור, בשל חובות ארנונה ומים בסך של 290,000 ₪ שנצברו על הנכס. המערער הגיש עתירה מנהלית שבה ביקש להורות לעירייה להנפיק עבורו את האישור הנדרש מבלי להתנות את מתן האישור בתשלום חובות ארנונה ומים. בסופו של דבר, העתירה הסתיימה בהסדר פשרה. בהסדר נקבע כי המערער ישלם לעירייה סך של 125,000 ₪ שאז יינתן לו האישור לטאבו. המערער שילם לידי העירייה את הסכום המוסכם אלא שלאחר מכן נטען כי שומה על המערער לשאת בתשלומים נוספים בקשר עם הנכס אגרות הנחת צינורות, היטל סלילת כבישים והיטל תיעול. בנסיבות אלה, הגיש המערער עתירה נוספת לביהמ"ש לעניינים מנהליים שבה נטען כי התנהלות העירייה מנוגדת להתחייבותה בהסדר פשרה. בית המשפט המחוזי דחה את עתירת המערער וקבע כי הסדר הפשרה חל אך ורק על חובות ארנונה ומים ואינו חל על חיובים אחרים. קביעה זו התבססה על פרשנות הסדר הפשרה בשים לב למחלוקות שהתגלעו בין הצדדים בעתירה הראשונה ושהולידו את הסדר הפשרה. בפסק הדין נקבע כי מאחר שהעתירה הראשונה נסבה על חובות ארנונה ומים בלבד, לא יתכן כי הסדר הפשרה שהושג המסגרת עתירה זו הסדיר חובות נוספים שכלל לא עמדו באותה עת על הפרק. העירייה אינה הגוף המוסמך להטיל או לגבות היטל זה וכי הסמכות בנדון נתונה לוועדה המקומית שהיא גוף סטטוטורי נפרד שכלל לא צורף לעתירה הראשונה. בית המשפט העליון הנכבד קבע כי אין חולק שהדרישה לתשלום ההיטלים הנוספים נולדה לראשונה כחודשיים לאחר חתימתו על הסדר הפשרה. מדובר בסיכון חוזי שהצדדים לא הסדרו בהסדר ומשכך תהליך הפרשנות מחייב התחקות אחר הקצאת הסיכונים הגלומה ביסוד ההתקשרות ביניהםלכן, בית המשפט העליון הורה על ביטול מלא של חיוב היטלי הפיתוח וכן על השבת ההוצאות אשר שולמו בבית המשפט המחוזי.


בר"מ 8828/16 מנהל הארנונה בעיריית ת"א נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, בית המשפט העליון דחה את ערעור מנהל הארנונה בעיריית ת"א, וקבע כי בית המשפט המחוזי צדק בהחלטתו כי חוק ההסדרים אינו קובע מבחן בלעדי לפי מיהות המחזיק, אלא יש להחיל את המבחן המשולש המתייחס לסוג הנכס, שימושו, ומיקומו, ולכן דחה את טענת העירייה כי יש ליישם את הסיווג של חברת הביטוח באופן גורף ואוטומטי וקבע כי יש צורך לבצע בחינה מהותית, כלומר, לבחון האם הנכס שבחזקת חברת הביטוח אכן משמש לפעילותה הביטוחית.


בר"מ 1206/17 מ.צ.פ אחזקות נדל"ן בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית ת"א, בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור, וקבע כי המדובר בקביעות עובדתיות בהן בית המשפט של הערעור אינו נוטה להתערב ובמיוחד עת המדובר בערעור בגלגול שלישי. בית המשפט העליון קבע כי בית המשפט המחוזי וועדת הערר בחנו את העובדות ולכן אין מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.


> בר"מ 2530/17 ירון ישעיהו בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית פ"ת, בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור, וקבע כי גם אם נפלה טעות בסיווג הנכס, אין בכך כדי להצדיק מתן רשות ערעור בגלגול שלישי. בית המשפט העליון קבע כי בית המשפט המחוזי וועדת הערר בחנו את העובדות לרבות הטענה כי החניון לא עמד לשימושם של דיירי הבניין ולכן אין מקום להתערב בהחלטת בית המשפט המחוזי.


> בר"מ 505/15 אופל קרדן השקעות בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה אשקלון, בית המשפט העליון קיבל חלקית את בקשת רשות הערעור וקבע כי מקום בו תכנית מתאר ארצית מתירה שימוש או ייעוד כלליים, כך שלא ניתן ישירות מכוחה לקבל היתר בניה, המועד הקובע לעניין חובת היטל ההשבחה הוא היום בו ניתן ביטוי קונקרטי-מסוים לאותה זכות ע"י מוסד התכנון המקומי; תמ"א 18/4 היא תכנית מתאר ארצית שאינה קונקרטית דיה כדי שתצמח השבחה לבעל מקרקעין כבר ממועד תחילתה, ומכאן שרק עם אישור הבקשה להיתר בניה נצמחת ההשבחה. כמו כן בית המשפט העליון דחה בקשה לדיון נוסף בתיק זה במסגרת דנ"צ 4093/16 וקבע כי קביעות פסק הדין הן פיתוח אבולוציוני, הדרגתי ומתבקש של הדין במטרה להתאימו למורכבות ולמגוון בתחום התכנון, ולפיכך, אין זה מקרה חריג המצדיק דיון נוסף.


> עע"מ 1319/15 עיריית יבנה ואח' נ' אמישראגז החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ, בית המשפט העליון דחה ערעור שהוגש ע"י 19 רשויות מקומיות, וקבע כי פסק הדין של בית המשפט המחוזי אשר ביטל דרישות תשלום ארנונה רטרואקטיביות בגין שטחי הקרקע מעל הצוברים תת קרקעיים, ישאר על כנו. עוד קבע בית המשפט קבע כי המבחנים הקבועים בדין של חיוב קרקע תפוסה בארנונה (חזקה ושימוש) אינם מתקיימים בהקשר לצוברי גז המוטמנים בקרקע.


> בר"מ 4804/15שותפות עמיתי מלון הרצל ירושלים נ' מנהל הארנונה של עיריית ירושלים, בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור וקבע כי מי שטוען כי מנהל הארנונה לא השיב במועד על השגה אמור להביא ראיה לכאורה לכך, בבחינת "המוציא מחברו" וכי במקרה זה לא הובאה ראיה שכזאת. עוד קבע בית המשפט, כי משהובאה ראיה לכך, ולו ראשונית, יעבור הנטל למנהל הארנונה, ובהקשר זה קבע כי מנהל הארנונה לא יכול להסתמך על תאריך המודפס על גבי מכתב התשובה להשגה כראיה לעצם מתן המענה.


> בר"מ 4359/14 זהר קליר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים ואח', בית המשפט העליון קיבל את בקשת רשות הערעור והחליט על ביטול פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים בקובעו כי נפל פגם בהחלטת ועדת הערר לענייני פיצויים והיטלי השבחה אשר לא דנה בשאלה האם מקרקעי המערערים גובלים ועל כן יש להחזיר את הדיון בתביעת הפיצויים לוועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה כדי שתכריע בשאלה זו.


>  בר"מ 831/14 נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ נ' עיריית תמרה, בית המשפט העליון דחה בקשת ערעור על החלטה למחיקת ערעור מינהלי (ארנונה) על הסף בשל איחור במועד הגשתו בנימוק שכלל "הידיעה" גובר על כלל "ההמצאה" ולכן העדר המצאה של החלטת ועדת הערר ישירות למערער אינו פוטרת את המערער מהגשת ערעור במועד הקבוע בחוק.


>  בר"מ 6195/13 ‏דפנה רביד נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי במקרים בהם קיימת דירת מגורים ששטחה עולה על 140 מ"ר באותם מקרקעין אזי אין ליתן פטור מתשלום היטל השבחה בגין בניית יחידת דיור נפרדת או בהרחבה לדירה הקיימת.


>  בר"ם 6966/12 נצב"א אחזקות 1995 בע"מ ואח' נ' מנהל הארנונה בעיריית טירת הכרמל ואח', בית המשפט העליון ביטל את פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים וביטל את החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, בקובעו כי ועדת הערר מחויבת לידע את הצדדים על כל החלטה או צעד שנעשה ובוודאי על צעד שעלול לפגוע בהם, זאת לאחר שועדת הערר קיימה סיור בנכס נשוא המחלוקת ללא נוכחות הצדדים וללא עריכת פרוטוקול הסיור, דבר אשר שלל מהמבקשת את זכות הטיעון. כבוד השופט פוגלמן קיבל את עמדת המבקשת וקבע כי ועדת הערר מחויבת להקפיד על כללי הצדק הטבעי וביניהם על זכות הטיעון.


> עע"מ 7099/11 בת שבע חזות נ' עיריית קרית מוצקין, בית המשפט העליון קיבל את הערעור בחלקו על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי. נושא הערעור הינו השבת אגרת אשפה ואגרת כיבוי אש שנגבו בחוסר סמכות. התובענה הנוגעת לאגרת האשפה אושרה כתובענה ייצוגית, אך ביהמ"ש המחוזי הגביל את מסגרת הסעד של ההשבה. על החלטה זו הוגש ערעור לעליון, בו נקבע כי לא היה מקום לקבוע שהתובענה תוגבל מבחינת המועד. לעניין אגרת כיבוי האש, ביהמ"ש המחוזי דחה את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, על החלטה זו הוגש ערעור אשר תלוי ועומד.


> בר"ם 6618/10עיריית נס ציונה נ' עו"ד איצקוביץ מוטי, בית המשפט העליון דחה את הערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר אישר תביעה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית נס ציונה, הנוגעת לאגרת שמירה שהוטלה על כלל תושבי העיר.  התובענה התבססה על פגמים וטעויות אריתמטיות שנפלו בתחשיב בחוק העזר.


>עע”מ 3108/14 אלביט מערכות סאיקלון בע”מ ואח’ נ’ המועצה האזורית מטה אשר.
ביהמ”ש העליון דחה את הערעור וקבע כי למרות שהמועצה פעלה בניגוד לחוקי הקפאה ולמרות שיש פגם חוקי בתעריף הארנונה ליתרת קרקע תפוסה הקבוע בצו, המדובר בפגם ישן מאוד שארע לפני כמעט 30 שנים ולכן ישנו כאן מקרה מובהק של שיהוי אשר מוביל לדחיית הערעור.


>עע”מ 3108/14 אלביט מערכות סאיקלון בע”מ ואח’ נ’ המועצה האזורית מטה אשר.
ביהמ”ש העליון דחה את הערעור וקבע כי למרות שהמועצה פעלה בניגוד לחוקי הקפאה ולמרות שיש פגם חוקי בתעריף הארנונה ליתרת קרקע תפוסה הקבוע בצו, המדובר בפגם ישן מאוד שארע לפני כמעט 30 שנים ולכן ישנו כאן מקרה מובהק של שיהוי אשר מוביל לדחיית הערעור.


> בר"מ 4359/14 זהר קליר ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש העליון קיבל את בקשת רשות הערעור והחליט על ביטול פסק דינו של ביהמ"ש לעניינים מנהליים בקובעו כי נפל פגם בהחלטת ועדת הערר לענייני פיצויים והיטלי השבחה אשר לא דנה בשאלה האם מקרקעי המערערים גובלים ועל כן יש להחזיר את הדיון בתביעת הפיצויים לוועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה כדי שתכריע בשאלה זו.


> בר"מ 831/14 נשר מפעלי מלט ישראלים בע"מ נ' עיריית תמרה (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש עליון דחה בקשת ערעור על ההחלטה למחיקת ערעור מינהלי (ארנונה) על הסף בשל איחור במועד הגשתו וזאת בנימוק כי בנסיבות המקרה כלל "הידיעה" גובר על כלל "ההמצאה" ולכן העדר המצאה של החלטת ועדת הערר ישירות למערער אינו פוטרת את המערער מהגשת ערעור במועד הקבוע בחוק.


> בר"מ 6195/13 ‏דפנה רביד נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש עליון דחה את הערעור וקבע כי במקרים בהם קיימת דירת מגורים ששטחה עולה על 140 מ"ר באותם מקרקעין אזי אין ליתן פטור מתשלום היטל השבחה בגין בניית יחידת דיור נפרדת או בהרחבה לדירה הקיימת.


> בר"ם 6966/12 נצב"א אחזקות 1995 בע"מ ואח' נ' מנהל הארנונה בעיריית טירת הכרמל ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש העליון ביטל את פסק דינו של בימ"ש לעניינים מנהליים וביטל את החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, בקובעו כי ועדת הערר מחויבת לידע את הצדדים על כל החלטה או צעד שנעשה ובוודאי על צעד שעלול לפגוע בהם, זאת לאחר שועדת הערר קיימה סיור בנכס נשוא המחלוקת ללא נוכחות הצדדים וללא עריכת פרוטוקול הסיור, דבר אשר שלל מהמבקשת את זכות הטיעון. כבוד השופט פוגלמן קיבל את עמדת המבקשת וקבע כי ועדת הערר מחויבת להקפיד על כללי הצדק הטבעי וביניהם על זכות הטיעון.


> עע"מ 7099/11 בת שבע חזות נ' עיריית קרית מוצקין (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש העליון קיבל את הערעור בחלקו על פסק דינו של ביהמ"ש המחוזי. נושא הערעור הינו השבת אגרת אשפה ואגרת כיבוי אש שנגבו בחוסר סמכות. התובענה הנוגעת לאגרת האשפה אושרה כתובענה ייצוגית, אך ביהמ"ש המחוזי הגביל את מסגרת הסעד של ההשבה. על החלטה זו הוגש ערעור לעליון, בו נקבע כי לא היה מקום לקבוע שהתובענה תוגבל מבחינת המועד. לעניין אגרת כיבוי האש, ביהמ"ש המחוזי דחה את הבקשה לאישור התובענה כתובענה ייצוגית, על החלטה זו הוגש ערעור אשר תלוי ועומד.


> בר"ם 6618/10 עיריית נס ציונה נ' עו"ד איצקוביץ מוטי (פורסם באתר נבו).
בית המשפט העליון דחה את הערעור שהוגש על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב, אשר אישר תביעה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית נס ציונה, הנוגעת לאגרת שמירה שהוטלה על כלל תושבי העיר.  התובענה התבססה על פגמים וטעויות אריתמטיות שנפלו בתחשיב  העומד ביסוד חוק העזר.


> עע"מ 7634/09 סאיקלון מוצרי תעופה בע"מ ואח' נ' המועצה האזורית מטה אשר (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש העליון קיבל את טענת המערערות בקובעו כי פסקי דין שניתנו, עובר להסכם הפשרה שנחתם בין הצדדים, אינם יוצרים מעשה בית דין. המערערת טענה כי מעשה בית דין אינו חל בדיני מיסים וכי קביעה שנקבעה בשנה מסוימת אינה מחייבת לגבי שנים אחרות.


> ע"א 5262/08 מילגד נגד מ.א מטה אשר (פורסם המשפטי נבו).
ביהמ"ש העליון קבע כי מועצה אזורית מטה אשר גבתה כספי ארנונה ביתר במשך שנים רבות. בית המשפט העליון פסל בצו המיסים של מטה אשר את אחד מתעריפי "קרקע תפוסה" בהם חייבה המועצה את תושביה.


> בר"ם 1966/06 המשביר הישן בע"מ (בפירוק) נ. עיריית כרמיאל.
(פורסם באתר המשפטי נבו) בית המשפט העליון קבע כי עיריית כרמיאל חרגה מחוק ההקפאה עת הכלילה את המשביר הישן בגדר סיווג של סופרמרקטים.


> בר"ם 7703/06 מנהל הארנונה נ. אפריקה ישראל להשקעות בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש קבע כי שטחי המעבר והתמרון בחניונים יהיו פטורים מארנונה בהתאם לצו הארנונה של עיריית ת"א.


> בר"ם 7099/06 מנהל הארנונה בעיריית תל אביב נ. כלל חברה לביטוח בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).
בית המשפט העליון דחה את בקשת עיריית תל אביב לאפשר לה לערער על החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים אשר קבע כי אין למסות הנכס המשמש כמחסן של חברת ביטוח בסיווג של חברת הביטוח אלא הסיווג צריך להתבסס על השימוש שנעשה בנכס.


> בר"ם 4991/04 מנהלת הארנונה בעיריית חיפה נ. שילוח חברה לביטוח בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש קבע כי אין לחייב שטחים משותפים בהם יש מעין קיום עצמאי כגון מרכזי קניות "שאנשים רבים עושים בהם שימוש גם על מנת לטייל להנאתם, כמין 'כיכר העיר' בערים עתיקות". עוד נקבע כי לא ניתן להשית תיקון שומה בצורה רטרואקטיבית אלא רק ממועד שליחת ההודעה לנישום.


> ע"א 9657/02 בנק דיסקונט בע"מ עירית קרית גת פ"ד נח(6) 164.
ביהמ"ש קבע כי תעריף הארנונה שהוטל על בנק דיסקונט אינו חוקי וכי על עירית קרית גת להפחית את התעריף בכ- 15%. ביהמ"ש הוסיף וקבע כי יש להשיב את הארנונה שנגבתה ביתר במהלך 7 השנים שלפני הגשת התביעה. לפסה"ד השלכות להפחתת תעריף החיוב המוטל על כלל הבנקים בקרית גת.


> בר"ם 388/10 חב' לב גן העיר בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב יפו (פורסם בנבו).
העיר להפחית את תשלומי הארנונה שלה מן הטעם שיותר מ-80% מן השטחים המשותפים מוחזקים על-ידיהן בצוותא עם גורמים נוספים ולפיכך נטל החיוב צריך להיות מושת באופן יחסי על כל אחד מהמחזיקים.


> רע"א 6132/09 עיריית טירת הכרמל נ' כלל השקעות בנדל"ן בע"מ (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש קבע כי הסמכות העניינית נקבעת לפי סכום התביעה ביום הגשת התביעה. העובדה, כי במהלך ניהול ההליך חלו התפתחויות ביחס לסכום התביעה, אינה רלוונטית לעניין הסמכות העניינית. זאת, למעט במקרים בהם מתוקן כתב התביעה באופן המוציא את הסעד המבוקש מגדר סמכותו העניינית של בימ"ש השלום.


> רע"א 8879/99 + ע"א 9230/99 עיריית תל- אביב-יפו ומדינת ישראל נ. המכללה לביטוח פ"ד נז(2) 577.
שם נקבע כי מילים "בעלות וחזקה" שבפקודת הפטורין קובעות תנאים חלופיים ולא מצטברים. ולפיכך המכללה לביטוח יכולה להיות זכאית לפטור אף שאינה בעלת הנכס אלא מחזיקה בו בלבד.
> עמ"נ 69375-11-18 אר.אס.אס.שיווק יינות ומזון בע"מ נ' עיריית תל-אביב יפו, בית המשפט המחוזי בת"א קיבל את הערעור שהוגש על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה וקבע כי יש לסווג מקום המשמש לחיתוך פירות ואריזת חבילות שי בסיווג בית מלאכה. בית המשפט בסיס קביעתו זו, כי הפעילות התעשייתית הקלאסית שינתה את הפניה ולכן הגיע המסקנה כי כאשר באים לבחון את הסיווגים הקיימים בצו הארנונה של עיריית תל אביב, יש להתאים אותם למציאות כיום, ולא בהתאם למציאות שהייתה בעת התקנת צו הארנונה בשנות 90. בית המשפט קבע כי "ההגדרות הקלאסיות של "בתי מלאכה" כמו גם "שירותים ומסחר", טעונות יציקת תוכן בהתאם למציאות המודרנית, ואין להסתפק בהגדרות מילוניות אשר במידה מסויימת אבד עליהן הכלח.

> ת"א 31622-04-14 חברת וולנברג טורס בע"מ נ' מי אביבים 2010 בע"מ, בית המשפט המחוזי בת"א קיבל חלקית תביעה שהוגשה להשבת היטלי מים וביוב ששולמו לתאגיד. בית המשפט קבע כי על התאגיד להשיב סך של כ- 237,000 ₪ בגין אי הפחתת רכיב זכויות המים מהיטל המים והביוב, בית המשפט קבע כי בהתאם לתיקון בכללי המים הפסיק התאגיד לשלם לחברת מקורות תשלומים בגין רכיב זכויות המים וכתוצאה מכך היה על התאגיד להפסיק לגבות רכיב זה מנישומים.

> עמ"נ 17618-11-18 ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב, בית המשפט המחוזי בת"א דחה את הערעור שהוגש על החלטת הועדה הערר לענייני ארנונה. בית המשפט המחוזי קבע כי שטח המצוי בקומת ביניים של המבנה אינו יכול להיחשב כגג ויש לראותו כמרפסת. כמו כן, אין ספק שהשטח משמש כמרפסת, מרוצף דק, מוקף במעקה זכוכית, ציוד מרפסת וכיוצ"ב ולכן גם עובדתית המדובר בשטח המשמש כמרפסת, אשר על כן קבע בית המשפט כי המדובר בשטח בר חיוב בארנונה.

> עתמ (מרכז) 12034-06-18‏ ‏ בן גוריון ראשון לציון – מרכז מסחרי בע"מ ואח' 1 נ' עירית ראשון לציון, בית המשפט המחוזי מחוז מרכז דחה עתירה שהוגשה לפיה עיריית ראשון לציון אינה רשאית להעלות את תעריפי הארנונה של סיווג מעברים בקניון בלא קבלת אישור שרי הפנים והאוצר. סיווגם הנכון של המעברים הוא תחת ענף "משרד, שירותים ומסחר" ולפיכך, יש להחיל עליהם את מגבלות התעריף הקבוע לענף זה בתקנות ההסדרים. בתקנות אלה נקבע לכל ענף תעריף מזערי ותעריף מרבי, ועל הרשות המקומית לקבוע את התעריף במגבלות אלו. מטרת דיני ההקפאה הייתה ליצור אחידות ושוויון (תוך הותרת שיקול דעת מסוים לרשויות המקומיות במסגרת המגבלות), ולפיכך חריגה מהתעריף, בין "כלפי מעלה" ובין "כלפי מטה", אינה עולה בקנה אחד עם מטרת דיני ההקפאה.

> עת"מ 17628-10-18 חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ נ' עיריית אשקלון ואח', בית המשפט המחוזי בבאר שבע, קיבל עתירה והורה על ביטול תוספת חיוב ארנונה בסך של כ- 35,000,000 ₪ שהוציאה עיריית אשקלון לחברת קצצ"א א. בית המשפט המחוזי קבע כי בין הצדדים קיים הסכם המסדיר את נושא הארנונה במתחם קצצ"א א וכי יש לדחות את טענת העירייה כיום כנגד חוקיות ההסכם. בית המשפט קבע כי המדובר בהסכם חוקי, וכי הפטור שניתן במסגרת ההסכם לשטחים מסוימים במתחם הינו חוקי ותואם לדין. עוד קבע בית המשפט כי יש לבטל החיוב בגין הקרקע התפוסה בהיותו חיוב רטרואקטיבי פסול וזאת מהטעם כי לא הוכח שנעשה כל שימוש בשטחי הקרקע התפוסה שחויבו ע"י העירייה. בסופו של יום בית המשפט הורה על ביטול החיוב והתאמה בהתאם לעקרונות שנקבעו בהסכם בין הצדדים.

> עת"מ 52127-06-19 חברת קו צינור אירופה אסיה בע"מ נ' עיריית אשקלון ואח', בית המשפט המחוזי בבאר שבע, קיבל עתירה והורה על ביטול דרישת התשלום בארנונה בסך של כ-35,000,000 ₪ שהוציא מנהל הארנונה לעותרת. בית המשפט המחוזי קבע כי על העירייה לחייב העותרת בהתאם להסכם שנחתם בין העירייה לבין חברת קצצ"א א', בית המשפט קבע כי העותרת נכנסה בנעליה של חברת קצצ"א א' וכי בהתאם להסכם בין הצדדים נכתב במפורש כי הסכם זה חל על כך גוף אחר שיכנס בנעליה של חברת קצצ"א במתחם.

> ת"צ 58972-06-20 כץ גבע איצקוביץ קי ג'י איי בע"מ ואח' נ' הועדה המקומית לתכנון ובנייה – חדרה ועיריית חדרה, בית המשפט המחוזי בחיפה אישר הודעת חדילה שהוגשה ע"י הועדה המקומית חדרה. המדובר בתובענה ייצוגית שהוגשה בגין העובדה כי הועדה המקומית חדרה גובה תשלומי פיגורים על היטלי השבחה שלא שולמו במועד, בתוספת ריבית, כשהריבית חושבה בדרישות התשלום בשיטת "ריבית דריבית" במקום בשיטת "ריבית פשוטה". במסגרת הודעת החדילה הודיעה הועדה המקומית כי אכן פעלה בשיטת ריבית דריבית וכי המדובר בשגגה שנפלה בהזמנת נותני הריבית וכי לאור התובענה הייצוגית היא פעלה באופן מיידי לתיקון הטעות שנפלה.

> עמ"נ 13921-10-19 ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב נ' שושנה ואח', בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה ערעור שהוגש על החלטת ועדת הערר להיטלי השבחה וקבע כי יש לסווג מקום המשמש לחיתוך פירות ואריזת חבילות שי בסיווג בית מלאכה. בית המשפט בסיס קביעתו זו, כי הפעילות התעשייתית הקלאסית שינתה את הפניה ולכן הגיע המסקנה כי כאשר באים לבחון את הסיווגים הקיימים בצו הארנונה של עיריית תל אביב, יש להתאים אותם למציאות כיום, ולא בהתאם למציאות שהייתה בעת התקנת צו הארנונה בשנות 90. בית המשפט קבע כי "ההגדרות הקלאסיות של "בתי מלאכה" כמו גם "שירותים ומסחר", טעונות יציקת תוכן בהתאם למציאות המודרנית, ואין להסתפק בהגדרות מילוניות אשר במידה מסויימת אבד עליהן הכלח.

> עת"מ 41942-05-19 ו-עת"מ 56988-01-20 חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ ורשות מקרקעי ישראל  נ' עיריית אשקלון ואח', בית המשפט המחוזי בבאר שבע, קיבל עתירה והורה על ביטול דרישת תשלום שהוציאה עיריית אשקלון בסך של כ- 500,000,000 ₪ בגין היטלי פיתוח (סלילה ותיעול) בגין מתחם קצא"א המצוי בשטחה המוניציפלי של עיריית אשקלון. בית המשפט המחוזי קבע המדובר במתחם הקיים שנים רבות, וכך גם תשתיות הכבישים הוותיקות אשר שירתו אותו. בהתאם לשטר הזכיון חברת קצא"א פטורה מכל תשלום חובה החל על המתחם בתקופת הפטור, המדובר בפטור מהותי ולא רק בדחיית החיוב כפי שטענה עיריית אשקלון ולכן כל תשלום חובה שצריך היה לחול על המתחם בתקופת הזיכיון יש לראותו מסולק ברגע התגבשותו.

> עמ"נ 57066-10-20 אבן זהב – אחזקות וניהול בע"מ נ' מנהל הארנונה  של עיריית נשר, בית המשפט המחוזי בחיפה דחה ערעור מינהלי שהוגש על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה. בית המשפט דן בשאלה כיצד ייקבע החיוב בארנונה לנכס שניזוק לאחר מיצוי תקופת הפטור, כאשר טרם שניזוק, לא נעשה בו כל שימוש שקבע. בית המשפט המחוזי קבע כי מבחן השימוש האחרון אינו רלבנטי לנכס שכזה ועל כן יש לבחון כיצד יחויב נכס ריק, קרי – בהתאם להיתר הבניה, במקרה זה היתר הבניה האחרון של הנכס היה למשרדים שירותים ומסחר ולכן יש לסווג את הנכס בהתאם לתעריף המזערי של משרדים שירותים ומסחר.

> עמ"נ 11804-11-20 ועדה מקומית לתכנון ולבניה אשדוד נ' חברת נמל אשדוד בע"מ, בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה ערעור שהוגש על החלטת ועדת הערר להיטלי השבחה וקבע לצורך הפטור מהיטל השבחה למקרקעין המצויים בשכונת שיקום, נדרש שיהיו מבנים הבנויים בפועל. לא ניתן לפרש פסיקה זו כך שהפטור לא יחול אם קיימת קביעה שמאית כי השימוש היעיל והטוב במקרקעין במועד המכר, הוא הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש. קונסטרוקציה זו אינה מעוגנת בלשון החוק וההתעלמות ממבנה קיים וממגורים המצויים במקרקעין, מתעלמת מלשון החוק. אין דרך "למתוח" ולבטל את קיום המבנה הקיים באופן פיזי על המקרקעין.

> עמ"נ 39000-02-20 נכסי אריאל – חניון לינקולן רובינשטיין, ניהול בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב, בית המשפט המחוזי בת"א קיבל את הערעור שהוגש על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה אשר דחתה ערר שהוגש ע"י חברת הניהול בגין רישום מחזיקים בשטחי חניה וחלוקת השטחים המשותפים בחניון. בית המשפט קבע כי החלטותיה של ועדת הערר לקוניות וניכר כי הוועדה נמנעה מלצלול לעומק חומר הראיות הרב שהונח לפתחה, ולכן המדובר בהחלטה שאינה עומדת במבחן הביקורת השיפוטית. עוד קבע בית המשפט כי הגורם בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס הם שוכרי החניות. עוד קבע בית המשפט כי על מנהל הארנונה חלה חובת ההגינות ונאמנות לעקרון מס אמת, ועליו לנסות לחתור ככל האפשר לחיוב ארנונה התואם את המצב בשטח, ולא להאחז בקרנות המזבח של סעיפים 326-325 לפקודה ולהציבם כמחסום בלתי-עביר בפני מגישי הודעות בדבר שינוי מחזיק בנכס.

> עמ"נ 19916-06-18 לוי נ' עירית תל-אביב-יפו, בית המשפט המחוזי בת"א קיבל את הערעור ופסק כי יש להשיב את הדיון לועדת הערר על מנת שתקבע ספציפית באיזה סיווג יש לסווג את הנכסים לצורכי ארנונה לגבי התקופה שבה עמד המבנה ריק, וכן, האם ראוי בנסיבות המקרה לאחד את החשבונות וזאת כי ועדת הערר הורתה בהחלטתה לחייב את הנכס בחיוב הזול ביותר האפשרי מבחינה תכנונית, אך לא קבעה סיווג ספציפי. הנחיה כללית זו לא פתרה את המחלוקת בין הצדדים, באשר השאלה מה הוא הסיווג הזול ביותר מבחינה תכנונית, נותרה שנויה במחלוקת.


> עתמ (ת"א) 24734-05-15‏ ‏ צ'ק פוינט טכנולוגיות תוכנה בע"מ נ' עיריית תל אביב- יפו‏, בית המשפט המחוזי בת"א דחה את העתירות וקבע כי הסיווג הנכון לחניונים שלא בתשלום הוא "שירותים". משאלו פני הדברים, לא יכולה להיות מחלוקת כי התעריף שהיה קבוע בצו הארנונה לחניונים קודם לתיקון מושא העתירה, נמוך מהתעריף המינימלי הקבוע בתקנות ההסדרים לנכסים מסוג "שירותים". מדובר בפגם מהותי של אי חוקיות הנובע מתוך תקנות ההסדרים עצמן. בנסיבות אלו, ובשים לב לפסק הדין בעניין מחצבות חצץ והנימוקים שם, ניתן לתקן את הטעות ללא צורך באישור השרים וזאת כדי שחקיקת ההקפאה לא "תקפיא טעויות" והחיוב יעשה על פי החוק.


> עמ"נ (ת"א) 13870-09-18‏ ‏ מצפה הימים (1986) בע"מ ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה צפת, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והורה על השבת הדיון לועדת הערר להיטלי השבחה, תוך שהוא קובע כי על חבר הועדה אשר דן בערר שהוגש ע"י המערערת היה לפסול את עצמו מלשמש כחבר ועדה ערר וזאת לאור העובדה כי בעבר שימש כעד מומחה במסגרת הליכים פליליים כנגד המערערות, אך לא ציין דבר זה בפני הצדדים.


> תא (י-ם) 51359-07-15‏ ‏ עירית ירושלים נ' ג.ט.י. הגן הטכנולוגי ירושלים בע"מ, בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את תביעת עיריית ירושלים לתשלום חובות ארנונה בסך של כ-5,000,000 ₪ וזאת כי חוב הנטען התיישן ולא ניתן עוד לגבותו. אין מקום להתחיל למנות את תקופת ההתיישנות ממועדים מאוחרים יותר. מעבר לדרוש קבע בית המשפט כי קשה להבין כיצד מתיישבת התנהלות העירייה במקרה זה ואי סדרים שעלו אצלה במהלך ההליך, עם חובתה הציבורית לפעול לגבייה מיטבית ונכונה של הארנונה כמופקדת על הקופה הציבורית. אותם אי סדרים גם מעלים ספק בדבר עצם נכונות החוב.


> ע"א 13273-11-18 מועצה מקומית פרדס חנה – כרכור נ' ברגוריאן רזנטיאל לימיטד, בית המשפט המחוזי דחה את ערעור המועצה על פסק דינו של בית המשפט השלום המורה כי חברת ברגוריאן זכאית להשבת סכום של כ-170,000 ₪ ששילמה בגין אגרת צנרת על פי הודעת החיוב, שכן סכום זה נגבה ממנה שלא כדין, ללא בסיס בחוק העזר שרק על פיו ומכוחו הייתה הנתבעת עשויה לדרוש סכום זה.


> ת"צ 57371-01-18 פללס נ' עיריית חיפה, בית המשפט המחוזי בחיפה אישר את הודעת ההסתלקות המוסכמת בתובענה ייצוגית שהוגשה בגין חיוב בריבית דריבית ע"י עיריית חיפה, וזאת שלאור הגשת התובענה פעלה העירייה לתיקון מערכת המחשוב ואופן חישוב הריבית של תשלומי החובה, כמו כן, פסק בית המשפט שכ"ט וגמול לתובע הייצוגי בסך של 45,000 ₪.


> ו"ע 37859-04-15 כץ גבע איצקוביץ קי גי אי בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב, ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) קיבלה את הערר וקבעה כי חכירה נחשבת כ״זכות במקרקעין״ אם היא עולה על עשרים וחמש שנים. במניין 25 השנים
יש למנות את ״התקופה המרבית שאליה יכולה החכירה להגיע לפי כל זכות שיש לחוכר
או לקרובו מכוח הסכם או מכוח זכות ברירה הנתונה לחוכר או לקרובו בהסכם״. גם אם נראה בעצם פרסום המדריך לחוכר שפרסמה העירייה כ״הצעה״ בהתאם לחוק החוזים, אין בכך כדי ליצור ״זכות ברירה הנתונה לחוכר מכוח הסכם״, שכן במועד הסכם המכר לא היה עדיין ״קיבול״ מצד החוכר להצעת העירייה, ומשכך אין עדיין ״הסכם״ להענקת אופציה במועד החתימה על הסכם המכר.


> ת"צ  37321-01-11 מיזליק נ' עיריית פתח תקווה, בית המשפט המחוזי אישר את הסכם הפשרה בגין התובענה הייצוגית והורה על השבה של כ-2,000,000 ₪ לתושבי העיר פתח תקווה וזאת לאור העובדה כי שיטת ההצמדה אותה נקטה העירייה בנוגע לתשלומי הארנונה המשולמים בהסדר תשלומים, אינה תואמת את הדין.


> עת"מ 31123-01-19 כאשר יחנו בע"מ נ' עיריית בת ים, בית המשפט קיבל את העתירה המנהלית והורה על ביטול החיוב הרטרואקטיבי לשנים 2008-2010. המערערת מחזיקה בנכס בבת ים המשמש אותה לפעילות של חניון בתשלום. בהתאם למסמכים שצורפו לעתירה החל משנת  1985 קרי, לאורך לא פחות מ-24 שנים מחויבת העותרת בחיוב שאינו נכון לטענת העירייה, בית המשפט קבע כי המדובר בהתרשלות מצד העירייה בביצוע מדידות מתאימות בעצמה קודם ואין המדובר בנישום שהתנהל בחוסר בתום לב לאורך שנים ולכן הורה על ביטול החיוב הרטרואקטיבי.


> עמ"נ 23656-06-17 בית בינים חברה בעמ נ' עירית תל-אביב-יפו, בית המשפט המחוזי בת"א פסק כי קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים שלא הוכרעה באופן ברור על ידי ועדת הערר וככל שתתברר ותוכרע השאלה כגרסת המערערת – הרי שאם החניון משרת לא רק את בעלי העסקים בבניין ו-או את לקוחותיהם אלא גם בעלי עסקים הסמוכים לו – אלמלא קיומו, היו הם, או לקוחותיהם, חונים במקומות אחרים ומקשים על מצוקת החניה. כך בעצם יכול ועובדה זו תשנה את התוצאה על פי מבחן "אופן השימוש" באופן שייטה לטובת המערערת לראות בחניון כחניון בתשלום המזכה בתעריף מופחת.


> עמ"נ (ת"א) 6650-04-17‏ ‏מנהל הארנונה עיריית הרצליה נ' אקרשטיין תעשיות בע"מ, בית המשפט לעניינים מינהליים דן בערעור מינהלי בסוגיה האם סיווג לצרכי ארנונה של נכס א' המנותק פיזית מנכס ב', צריך להיקבע על פי השימוש הפרטני שנעשה בנכס א' שאז יסווג בסיווג משרדים, או שמא יש בכך שנכס א' הוא חוליה הכרחית בהליך הייצור המתנהל בנכס ב' כדי לסווגו בסיווג תעשיה. בית המשפט הנכבד קבע כי סיווגו של נכס, המנותק לחלוטין מבחינה גאוגרפית ופיזית מנכס אחר, צריך להיקבע על פי השימוש הפרטני שנעשה בו, להבדיל מן השימוש שנעשה בנכס האחר. בסופו של דבר, המבחן לצרכי סיווג הוא מבחן פיזי, ולא מבחן ארגוני, ולכן לא די בכך שהמטה המשרדי מהווה חלק בלתי נפרד מהארגון היצרני, על מנת שהנכסים המשמשים את פעילות המטה יקבלו סיווג זהה לסיווג של מפעלי הייצור.


ת"מ 5741-05-11 בן שושן ואח' נ' עיריית טירת הכרמל– בית המשפט המחוזי בחיפה קיבל את הבקשה לאישור תובענה כתובענה ייצוגית בנוגע לגבייה של תוספת ארנונה בגין שירותי הכבאות ששילמו תושבי העיר  לכל יחידת דיור.


עת"מ 34455-06-16 תנובה – מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' עיריית פ"ת, בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה וקבע כי לאור העובדה כי מנהל הארנונה לא ענה להשגה במועד הקבוע בחוק – קרי 60 ימים מיום קבלתו, יש לקבל את טענות ההשגה ככתבן וכלשונן.


>  עמ"נ 1168-07-14 האגודה למען מכללה בירושלים נ' מנהל הארנונה בעיריית ירושלים, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והפך את החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה וקבע כי יש להשיב את הדיון לועדת הערר על מנת שתבחן ותדון בערר מחדש. החלטת בית המשפט התבססה על העובדה כי החלטת ועדת הערר אינה מבוססת ולא בחנה את ראיות הצדדים, בית המשפט קבע כי עדת הערר מנעה מהאגודה את הזכות להליך הוגן, ולא איפשרה לה להביא את ראיותיה.


>  עמ"נ 1168-07-14 מגדל חברה לביטוח בע"מ נ' מנהל הארנונה בעיריית תל אביב, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור והפך את החלטת ועדת הערר וקבע כי נכס שאינו משמש לפעילות חב' ביטוח בתפקידה הביטוחי יש לסווגו בהתחשב בשימוש הנעשה בנכס בפועל. בית המשפט קבע כי חוק ההסדרים אינו קובע מבחן בלעדי לפי מיהות המחזיק, אלא יש להחיל את המבחן המשולש המתייחס לסוג הנכס, שימושו, ומיקומו, ולכן דחה את טענת העירייה כי יש ליישם את הסיווג של חברת הביטוח באופן גורף ואוטומטי וקבע כי יש צורך לבצע בחינה מהותית, כלומר, לבחון האם הנכס שבחזקת חברת הביטוח אכן משמש לפעילותה הביטוחית.


>  עמ"נ 13758-05-15 מכללת רידמן בע"מ נ' עיריית תל אביב יפו, בית המשפט לעניינים מינהלים בחר שלא להתערב בהחלטת ועדת הערר לענייני ארנונה וקבע כי בהתאם לצו הארנונה של עיריית תל אביב על מנת שנכס יסווג כמוסד לימודי ישנו הצורך כי משרד החינוך והתרבות מכיר במוסד כמוסד להכשרה מקצועית, וכי למרות שחלק מהקורסים הנלמדים במכללת רידמן מוכרים לצורך גמול השתלמות של עובדי הוראה, אין בכך כדי להביא בהכרה של כל המוסד כהגדרתו בצו הארנונה.


>  עמ"נ 31230-03-15 יונה אברך בע"מ נ' מועצה אזורית מטה אשר, בית המשפט לעניינים מינהליים דן בשאלת הסיווג של מיכלי דלק תת קרקעיים הנמצאים בתחנת דלק. נפסק, כי הסיווג המתאים ביותר לפי צו הארנונה, פקודת העיריות ותכליתם של דיני הארנונה, הוא סיווג שטח הקרקע שמעל המיכלים, כ"קרקע תפוסה", ללא חיוב המתקן התת קרקעי.


>  ת"צ 46211-07-15 רחמים נ' מועצה מקומית גדרה, בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה בגין הטלת חיובי ארנונה רטרואקטיבים, הודיעה המועצה מקומית גדרה כי תחדל מגביית ארנונה באופן רטרואקטיבי לשנים עברו, וזאת לאור העובדה כי היא פעלה בניגוד לדין עת הטילה חיובי ארנונה רטרואקטיביים.


>  עמ"נ 46446-05-15 מנהל הארנונה בעיריית תל אביב נ' אפריקה ישראל להשקעות בע"מ, בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וקבע, כי הסיווג הזול ביותר לנכס ריק, צריך להסתמך ולעמוד כדרישת סף גם בדרישות החוקיות , קרי- אין די בכך שקיים, באופן תיאורטי ומקרי, סיווג זול יותר בצו הארנונה ובתכנית בניין העיר שחלה על הנכס, אם סיווג זה אינו חוקי לגבי אותו נכס וישנו הצורך להוציא היתר לשימוש חורג על מנת לבצע שימוש זה בפועל.


> עמ"נ 44186-11-13 נצבא החזקות 1995 בע"מ ואח' נ' טירת הכרמל,
ביהמ"ש המחוזי לא מצא מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, וקבע כי זכות הטיעון של המערערות לא נפגע במהלך הסיור החדש בנכס, וכי המערערות לא הביאו ראיות לשכנע כי מצב הנכסים בשנות המס נשוא הערעור היה זהה למצבם כיום.


> עמ"נ 44186-11-13 נצבא החזקות 1995 בע"מ ואח' נ' טירת הכרמל,
ביהמ"ש המחוזי לא מצא מקום להתערב בהחלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, וקבע כי זכות הטיעון של המערערות לא נפגע במהלך הסיור החדש בנכס, וכי המערערות לא הביאו ראיות לשכנע כי מצב הנכסים בשנות המס נשוא הערעור היה זהה למצבם כיום.


> ת"צ 40283-03-15 גרמן נ' מועצה אזורית חוף השרון (פורסם באתר המשפטי נבו).

בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה, הודיעה המועצה אזורית חוף השרון כי תחדל מגביית ארנונה באופן רטרואקטיבי לשנים עברו, וזאת לאור העובדה כי היא פעלה בניגוד לדין עת הטילה חיובי ארנונה רטרואקטיביים.


> ת"צ 6111-06-11 כץ גבע איצקוביץ קי ג'י איי בע"מ נגד עיריית תל אביב (פורסם באתר המשפטי נבו).
בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית תל אביב, הודיעה עיריית תל אביב כי תתקן את חישוב ריבית הפיגורים הימיות אותה גבתה שלא כדין, וכי הודעות חיוב דו חודשיות אשר ישולמו עד 3 ימי איחור לאחר המועד האחרון הקובע לתשלום בשובר, לא יחויבו בריבית פיגורים יומית, עוד נקבע כי תינתן האפשרות ללקוחות המשלמים תשלום ארנונה במוקד קבלת קהל העירוני באמצעות הוצאת שובר תשלום ידני, להוציא שובר תשלום דחוי עד 21 ימים ממועד הפקת השובר, כאשר השובר יכלול בתוכו ריבית יומית עד מועד התשלום הנדחה.


> ת"צ 37321-01-11 שגיא מייזליק נ' עיריית פתח תקווה (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש אישר את התובענה ייצוגית שהוגשה כנגד שיטת ההצמדה אותה נקטה עיריית פתח תקווה בנוגע לתשלומי ארנונה המשולמים בהסדר תשלומים, וקבע כי עיריית פתח תקווה כי היא נוהגת בשיטת הצמדה שגויה ובלתי חוקית של תשלומי ארנונה המשולמים בהסדר תשלומים.


> עמ"נ 43544-08-14 שותפות עמיתי מלון הרצל ירושלים נ' מנהל הארנונה של עיריית ירושלים (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש דחה את הערעור על ועדת הערר לענייני ארנונה קבע, כי אין בפלט המחשב שהוצג ע"י המערערות להוכיח כי ההשגות הגיעו ליעדן, עוד קבע בית המשפט כי המועד הקובע למתן תשובה להשגה הוא מועד שליחת התשובה ע"י המשיב ולא מועד קבלתו.


> ע"א 21619-10-14 ברגוריאן רזידנטיל לימיאד נ' מועצה מקומית פרדס חנה – כרכור (פורסם באתר נבו).
ביהמ"ש המחוזי קיבל את הערעור, וקבע כי בית המשפט קמא שגה משהחליט לדחות את התביעה על יסוד טענה מקדמית וזאת למרות שהמועצה לא הגישה בקשה בכתב בעניין זה כפי שנדרשה. בית המשפט המחוזי הורה על ביטול פסק הדין והשבת הדיון לבית המשפט קמא לצורך בירור העדר זכות העמידה של המערערת.


> עת"מ 2275/06 אמישראגז החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ נ' עיריית יבנה ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו). .
עקבות עתירה שהוגשה כנגד 19 רשויות מקומיות, ביטל בית המשפט דרישות תשלום ארנונה רטרואקטיביות בגין שטחי הקרקע מעל הצוברים תת קרקעיים. ביהמ"ש קבע כי המבחנים הקבועים בדין של חיוב קרקע תפוסה בארנונה (חזקה ושימוש) אינם מתקיימים בהקשר לצוברי גז המוטמנים בקרקע.


> ת"צ 3178-09-14 כץ גבע איצקוביץ קי ג'י איי בע"מ נ' רשות המיסים בישראל ואח' .
בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד רשות המיסים, הודיעה הרשות כי יחדלו הם מגביית הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום – 60 שלאחר יום ביצוע העסקה במקרקעין והחישוב יעשה החל מהיום ה-61 שלאחר ביצוע העסקה.


> ת"מ 139/07 איצקוביץ מוטי נ' עיריית נס ציונה (פורסם באתר נבו).
ביהמ"ש המחוזי בתל אביב (כבוד השופטת רות רונן) קיבל את תביעה ייצוגית שהוגשה נגד עיריית נס ציונה, וקבע כי אגרת השמירה שנגבתה מהתושבים הייתה לא חוקית משום ששימשה, בין היתר, למימון עלויות ההתמודדות עם המצב הביטחוני ולמניעת פעילות חבלנית, וזאת כתחליף לאמצעי אבטחה עירוני שגרתי ומשטרתי וכי העירייה תשיב כ-2.5 מיליון ₪ לתושבי העיר בדרך של קיזוז מחיוב הארנונה.


> ת"צ 45251-04-12 גולדמן נ' עיריית תל-אביב (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש אישר תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית תל אביב להשבת תשלום בגין גביית אגרת "מספרים לבתים" כתנאי למתן היתר בניה, טרם התקנתן בפועל של לוחיות המספרים וטרם הוצמדו אליהם מספרים, מהווה פעולה שלא כדין, תוך חריגה מוחלטת מסמכות המשיבה על פי כל דין, במיוחד על פי חוק העזר שהעירייה מפנה אליו כמקור סמכותה.


> ת"צ (מרכז) 28836-09-13 יואל סלמה נ' עיריית רחובות (פורסם באתר נבו).
בעקבות תביעה ייצוגית שהוגשה תחדל עיריית רחובות לגבות מהתושבים ומעסקים אגרת ביוב מעבר לסכום שמתיר החוק. בית המשפט קבע, כי על העירייה לשנות את סכום אגרת הביוב אותו היא גובה, כך שלא תתווסף לו הצמדה בגין מדדים מאוחרים וכי על העירייה להשיב כספי גבייה עודפת על אגרת ביוב מהשנתיים האחרונות, סכום המוערך ב-5.5 מיליון שקל.


> ת"צ 38441-10-13 קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון ואח (פורסם באתר נבו)..
בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה, הודיעה עיריית הוד השרון כי תחדל מחיוב אגרת "הקמת גדר" כתנאי למתן היתר בנייה לאחר שבמשך שנים גבתה אגרה בגין הקמת גדר כתנאי למתן היתר בניה  וזאת בניגוד לתקנון התכנון והבניה.


> ת"צ 38441-10-13 קבוצת מזרחי ובניו השקעות בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה הוד השרון ואח (פורסם באתר נבו)..
בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה, הודיעה עיריית הוד השרון כי תחדל מחיוב אגרת "הקמת גדר" כתנאי למתן היתר בנייה לאחר שבמשך שנים גבתה אגרה בגין הקמת גדר כתנאי למתן היתר בניה  וזאת בניגוד לתקנון התכנון והבניה.


> עמנ (מרכז) 23668-01-13 שפיר נתיב מהיר בע"מ נ' מנהל הארנונה של המועצה האזורית עמק לוד (פורסם באתר המשפטי נבו).
במסגרת ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה, קיבל בית המשפט החוזי  חלק מטענות שפיר וקבע כי מתחם "חנה וסע" הינו מתחם חנייה ייחודי, אשר לא נועד לפתור מצוקת חנייה של המועצה האזורית בלוד אלא עומס תחבורתי בתחומי תל-אביב ועל כן אין לראותו "כחניון" לפי צו הארנונה ולכן מתחם זה אינו בר חיוב בארנונה.


> ת"צ 25477-02-12 יאיר שיף נ' עיריית רחובות (פורסם באתר המשפטי נבו).
בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית רחובות, הודיעה העירייה כי תחדל לעגל כלפי מעלה את השטחים לחיוב קרקעות חקלאיות בארנונה, ותתחיל לחייב את השטחים על פי החלק היחסי של הדונם, ביחידות מ"ר.


> ת"צ 47215-01-12 עוזרי נ' עיריית הוד השרון (פורסם באתר המשפטי נבו).
במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד העירייה, התקבלה החלטת של בית המשפט כי גביית ארנונה של שטחי קרקע תתבצע על בסיס שטח במטרים רבועים, ולא על בסיס דונמים.


> ת"צ 47215-01-12 עוזרי נ' עיריית הוד השרון (פורסם באתר המשפטי נבו).
במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד העירייה, התקבלה החלטת של בית המשפט כי גביית ארנונה של שטחי קרקע תתבצע על בסיס שטח במטרים רבועים, ולא על בסיס דונמים.


> ת"צ 47215-01-12 עוזרי נ' עיריית הוד השרון (פורסם באתר המשפטי נבו).
במסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד העירייה, התקבלה החלטת של בית המשפט כי גביית ארנונה של שטחי קרקע תתבצע על בסיס שטח במטרים רבועים, ולא על בסיס דונמים.


> ת"צ 4132-07-11 ארז גבע נ' עיריית נס ציונה (פורסם באתר המשפטי נבו).
בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה, עיריית נס ציונה הודיעה כי תתקן את שיטת חישוב הארנונה. בית המשפט קבע כי העירייה נוהגת בשיטת הצמדה שגויה ובלתי חוקית של תשלומי ארנונה המשולמים בהסדר תשלומים.


> ת"צ 23064-06-11 אקהאוס נ' עיריית תל אביב (פורסם באתר המשפטי נבו) .
בית המשפט אישר תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית תל אביב בה נקבע כי העירייה תפסיק לגבות אגרת "סימון קו" (סימון קו מגרש בניין ורחוב), אותה נהגה במקרים רבים בבקשות להיתרי בנייה שהוגשו לה וכתנאי להוצאתם.


> ת"צ 23064-06-11 אקהאוס נ' עיריית תל אביב (פורסם באתר המשפטי נבו) .
בית המשפט אישר תביעה ייצוגית שהוגשה כנגד עיריית תל אביב בה נקבע כי העירייה תפסיק לגבות אגרת "סימון קו" (סימון קו מגרש בניין ורחוב), אותה נהגה במקרים רבים בבקשות להיתרי בנייה שהוגשו לה וכתנאי להוצאתם.


> ת"צ 42379-05-11 ברוך יחזקאלוב נ' מי אביבים ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש העליון דחה את הערעור וקבע כי למרות שהמועצה פעלה בניגוד לחוקי הקפאה ולמרות שיש פגם חוקי בתעריף הארנונה ליתרת קרקע תפוסה הקבוע בצו, המדובר בפגם ישן מאוד שארע לפני כמעט 30 שנים ולכן ישנו כאן מקרה מובהק של שיהוי אשר מוביל לדחיית הערעור.


> עת"מ 28804-02-11 סאיקלון מוצרי תעופה בע"מ ואח' נ' המועצה האזורית מטה אשר (פורסם באתר המשפטי נבו).
בית המשפט קיבל את טענות העותרות וביטל את החלוקה בצו הארנונה בין אזורי תעשייה המצויים בתחומי יישובי המועצה, ובין אזורי תעשייה שמחוץ להם, המסווגים בתעריפים גבוהים יותר.


> ת"צ 19279-02-11 צדקה ואח' נ' עיריית רמת גן (פורסם באתר המשפטי נבו).
בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה, עיריית רמת גן הודיעה כי תתקן את שיטת חישוב הארנונה. בית המשפט קבע כי העירייה נוהגת בשיטת הצמדה שגויה ובלתי חוקית של תשלומי ארנונה המשולמים בהסדר תשלומים.


> עת"מ 29652-01-11 התאחדות המלונות באילת נ' עיריית אילת (פורסם באתר המשפטי נבו).
בעקבות עתירה שהוגשה יחד עם 37 מלונות בעיר, בוטל הסיווג של המלונות לפי רמת הכוכבים לצורך חיוב בארנונה החל משנת 2011. טענת העתירה הינה כי משבוטל דירוג המלונות לפי שיטת הכוכבים ע"י משרד התיירות מאז שנת 1992, לא ניתן עוד לעשות שימוש בשיטה זו לצורך גביית ארנונה.


> ת"צ 26968-01-11 ניר סימון נ' עיריית כפר סבא (פורסם באתר המשפטי נבו).
בעקבות תובענה ייצוגית שהוגשה, עיריית כפר סבא הודיעה כי תתקן את שיטת חישוב הארנונה. בית המשפט קבע כי העירייה נוהגת בשיטת הצמדה שגויה ובלתי חוקית של תשלומי ארנונה המשולמים בהסדר תשלומים.


> עת"מ 11194-10-10 עת"מ 27989-02-11 י.ג.ד. נופש וספורט בע"מ נ' מנהלת הארנונה במועצה מקומית סביון ואח' (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש קיבל את טענות העותרת בקובעו כי תעריפי הארנונה בהם חויב הקאנטרי מנוגדים לדין.


> עת"מ 8369-09-10 מגלד מחסני קרור בעמ נ' עיריית תל אביב-יפו (פורסם באתר המשפטי נבו).
ביהמ"ש קיבל את טענת העותרת כי מדובר בבניין שנבנה בשנות ה-50, וביטל את דרישת העירייה לתשלום היטלי פיתוח.


> עת"מ (מרכז) 30790-07-10 קנית השלום הש