ועדת ערר 140006347 בפני ועדת הערר לענייני ארנונה בעיריית תל אביב נס א.ט. בע"מ.