"כיצד ניתן להתמודד עם תעריפי הארנונה החדשים של הרשויות המקומיות"