מה צריכה רשות מקומית לוודא לפני חיוב בהיטל פיתוח שבוצע לפני שנים?