עדכון סקירה משפטית מיום 14/12/2017בית המשפט מיישם פרשנות "תכליתית" על מנת למנוע התחמקות מתשלום היטלים עעמ 5946/14 עיריית חיפה נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים כבוד הנשיאה (בדימ') מ' נאור, כבוד הנשיאה א' חיות, כבוד השופטת ד' ברק-ארז, 07.12.2017

בית המשפט מיישם פרשנות "תכליתית" על מנת למנוע התחמקות מתשלום היטלים
עעמ 5946/14 עיריית חיפה נ' בתי זיקוק לנפט בע"מ
בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים
כבוד הנשיאה (בדימ') מ' נאור, כבוד הנשיאה א' חיות, כבוד השופטת ד' ברק-ארז, 07.12.2017

בית המשפט העליון, מפי כב' הנשיאה א' חיות, קיבל ערעור על החלטת בית המשפט לעניינים מינהליים שקבע כי אין לחייב את מתחם בז"ן שבתחום השיפוט של עיריית חיפה בהיטלי סלילה ותיעול בגובה של כ- 255 מיליון ₪ בתוספת ריבית והצמדה בגין עבודות שדרוג רח' ההסתדרות שנעשו בשנים 2006-2008. בית המשפט העליון הנכבד קבע כי על החברה לשלם את סכום ההיטלים שנדרש במלואו. חיובן של המשיבות בהיטל סלילה נעשה מכוח חוק עזר ישן לסלילת רחובות שחוקק בשנת 1982, ובאותה העת מתחם בז"ן אומנם היה כלול בשטח השיפוט של העיר חיפה אך טרם נכלל במרחב התכנוני שלה. חוק העזר סלילה הישן בוטל בשנת 2008 ובמקומו הותקן חוק סלילה חדש. בהתאם להוראת המעבר שבחוק החדש, העירייה רשאית להטיל חיובים על פי חוק הסלילה הישן גם לאחר שבוטל, אם הייתה מוסמכת לעשות כן לפני כניסתו לתוקף של חוק הסלילה החדש. כלומר, אם חוק הסלילה הישן חל על מתחם בז"ן לפני שבוטל והעירייה הייתה מוסמכת לחייב את המשיבות בהיטל מכוחו, אזי היא הייתה מוסמכת לעשות כן מכוח הוראת המעבר גם לאחר ביטולו. בימ"ש העליון הנכבד הפך החלטה של בית המשפט המחוזי וקבע כי יש לפרש את החוק הסלילה הישן באופן המחיל על המתחם את חוק הסלילה הישן. בית המשפט העליון הנכבד מבאר כי תכליתו של חוק הסלילה הישן היא לסייע לעיריית חיפה למלא את המוטל עליה בכל הנוגע לסלילה ותחזוקה של רחובות ציבוריים ולאפשר לה לממן את פעילותה בתחום זה באמצעות גביית היטלים מבעלי הנכסים הנהנים ממנה. כב' השופט ד' ברק-ארז הצטרפה לפסק הדין והבהירה כי ההחלטה תואמת אף שיקולים של צדק חלוקתי. כב' הנשיאה (בדימ') מ' נאור, הוסיפה כי לא ניתן לקבל מצב בו המשיבות נהנות משירותי העירייה ללא תשלום, דבר המכביד על יתר תושבי העיר והעסקים בה, ולעמדתה יהיה מדובר בעשיית עושר ולא במשפט. אשר על כן, חויבו המשיבות בהיטל הסלילה בגין עבודות השדרוג בשנים 2006-2008.