עדכון פסיקה מיום 13/11/2017: בית משפט אזרחי רשאי לדון בנושא הוראות החוק לעניין פטור לנכס לא ראוי לשימוש  ת"א 62861-06-16 עירית ירושלים נ' מסלמאני
בית המשפט בירושלים, לפני כבוד השופטת תמר בר-אשר, 24.10.17

בית משפט אזרחי רשאי לדון בנושא הוראות החוק לעניין פטור לנכס לא ראוי לשימוש
ת"א 62861-06-16 עירית ירושלים נ' מסלמאני
בית המשפט בירושלים, לפני כבוד השופטת תמר בר-אשר, 24.10.17

בענייננו החלטה בבקשת רשות להתגונן בתביעה לחייב את הנתבע בתשלום חוב ארנונה. בכתב התביעה שהגישה התובעת בסדר דין מקוצר, נתבע חוב ארנונה לתקופת עבר. הנתבע הגיש בקשת רשות להתגונן, וזאת מתוך ארבע טענות הגנה: סיווג שגוי, אי מתן מענה להשגה, רשלנות מנהל הארנונה בסיווג הנכס ונכס לא ראוי לשימוש. בתגובה טענה התובעת, כי כל טענות הנתבע נוגעות לנושא סיווג הנכס או להיעדר מענה להשגה ולפיכך אינן בסמכותו של בית משפט, אלא בסמכות הגופים המנהליים. הנתבע חלק על טענת התובעת, כי הדיון נתון רק לסמכות הגופים המנהליים ואילו בית המשפט הדן בתביעה הכספית נעדר סמכות לדון בהן. לטענתו, סמכות ועדת הערר מוגבלת לטענות הנובעות מתשובת מנהל הארנונה בהשגה, כך שכל עוד לא ניתנה תשובה להשגה, ממילא לא ניתן היה להגיש ערר. בית המשפט המחוזי קיבל את הבקשה בחלקה וקבע, כי מתוך ארבע טענות ההגנה, רובן אינן מצדיקות מתן רשות להתגונן. טענות בעניין סיווג ואי מתן מענה להשגה,  אינן בגדר הטענות הנתונות לסמכותו של בית המשפט הדן בתביעה כספית אלא בסמכות הגופים המנהליים ועל פי הפסיקה רק במקרים חריגים יתאפשר להעלות במסגרת תובענה אזרחית טענות שמקומן בהליך מנהלי. במקרה זה הנתבע לא הראה כי ישנה הצדקה לחרוג מן הכלל. בעניין רשלנות מנהל הארנונה, אמנם בית המשפט מוסמך לדון בטענה זו, אך יש לבסס את עילת הרשלנות ועליה להיות מהותית ומבוססת, בענייננו לא פירט הנתבע את טענת הרשלנות ולכן גם טענה זו אינה מצדיקה מתן רשות להתגונן. בטענת הנתבע לנכס לא ראוי לשימוש, בית המשפט קבע לאחר דיון בגישות השונות, כי בית משפט הדן בתביעה אזרחית מוסמך להידרש לטענת חייב הנסמכת על הוראת החוק המעניקה פטור לנכס לא ראוי לשימוש. על כן יש לאפשר לנתבע להתגונן בטענה כי התקיימו התנאים של הוראות החוק לנכס לא ראוי לשימוש וזאת בכפוף לכך שהנתבע יפקיד 5% מסכום התביעה.