עדכון פסיקה מיום 22.8.2017: אין תוקף לדרישת היטלי פיתוח שהוצאו בטרם קליטת הבקשה להיתר הבניה עת"מ 5540-03-17 תמ"א בונים איכות  נ' מועצה מקומית בית דגן
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כב' השופט  צבי דותן, 27.07.2017

אין תוקף לדרישת היטלי פיתוח שהוצאו בטרם קליטת הבקשה להיתר הבניה
עת"מ 5540-03-17 תמ"א בונים איכות  נ' מועצה מקומית בית דגן
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
כב' השופט  צבי דותן, 27.07.2017

בית המשפט לענייני מינהליים קבע כי אין זה בסמכותה של רשות מקומית להתנות פתיחת תיק בקשה להיתר בוועדה המקומית בתשלום היטלי הפיתוח. העותרת ביקשה להגיש בקשה להיתר בניה, לשיפוץ בנין מגורים ישן,  שנבנה  בשנות ה-60 של המאה הקודמת, חיזוקו, ותוספת בניה. כתנאי לאישור פתיחת הבקשה להיתר דרשה המועצה תשלום של היטלי הפיתוח (תיעול וסלילה). בית המשפט קובע כי דרישת המועצה אינה כדין הואיל ובהתאם לחוק העזר המועד שבו היא מוסמכת להוציא דרישה לתשלום ההיטלים חל רק עם אישור קליטת הבקשה למתן היתר בניה בנכס אצל הועדה המקומית לתכנון ובנייה ולא לפני כן. יחד עם זאת, דחה בית המשפט את טענות העותרת בנוגע לתקינות החיוב עצמו וסבירות התעריפים. אשר על כן, קובע בית המשפט, המועצה תהיה רשאית להוציא דרישה תשלום חדשה עם קליטת הבקשה להיתר הבניה.