עדכון פסיקה מיום 29.8.2017: תשלום אגרה נוספת עבור פסולת מפעל נוכח חוק עזר  
בית המשפט המחוזי בנצרת עתמ (נצ') 20503-02-17‏ ‏ זנלכל בע"מ נ' מועצה אזורית עמק יזרעאל בפני כבוד השופט עאטף עיילבוני, 6.7.17

תשלום אגרה נוספת עבור פסולת מפעל נוכח חוק עזר
בית המשפט המחוזי בנצרת
עתמ (נצ') 20503-02-17‏ ‏ זנלכל בע"מ נ' מועצה אזורית עמק יזרעאל
בפני כבוד השופט עאטף עיילבוני, 6.7.17
בית המשפט דחה עתירה בגין תשלום אגרה נוספת עבור פינוי פסולת מפעל. העותרת טענה כי מחובתה של המועצה לפנות בעצמה את כל האשפה מכל הנכסים בשטחה, וזאת ללא כל תמורה מיוחדת מעבר לתשלום הארנונה. העותרת טענה כי על המועצה להבחין בין אשפה "בסיסית" שעל הרשות חובה לפנותה, לבין אשפה "חריגה" והיות ואין כל זכר לכך בחוק העזר של המועצה עליה לפנות את כלל האשפה. המועצה טענה כי במסגרת חוקי העזר, קיימת הבחנה מהותית בין פסולת שהיא חלק מהליך ייצור (פסולת מפעל), שחובת פינויה על המפעל, לבין פסולת שאינה כזו (פסולת ביתית). בית המשפט דחה את העתירה וקבע כי, האבחנה במסגרת חוקי העזר, מקיימת את הדרישה העקרונית בדבר קיום קריטריון לאבחנה בין סוגי האשפה השונים גם אם אין זה כמותי. ככל שהמפעל ידאג לכלול בתוך כלי האצירה שבשטחו רק פסולת מפעל, וככל שבעל המפעל מבקש להשתמש בשירותי פינוי האשפה על המועצה ולא לפנות בעצמו, תוטל על המפעל אגרת פינוי אשפה רק ביחס לפסולת המפעל.