עדכון פסיקה מיום 8.6.2017:  סיווג זהה לכל שטחי העסקים הכולל שטחים משותפים אינה בלתי סבירה עת"מ 33854-02-17 "קסטרו מודל" בעמ נ' עיריית עכו ואח'
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופט רון סוקול, 23.5.2017

סיווג זהה לכל שטחי העסקים הכולל שטחים משותפים אינה בלתי סבירה
עת"מ 33854-02-17 "קסטרו מודל" בעמ נ' עיריית עכו ואח'
בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים
בפני כבוד השופט רון סוקול, 23.5.2017
העותרת נדרשה לשלם לעיריית עכו ארנונה עבור החזקתה בשטח החנות וכן עבור חלקה היחסי בשטחים המשותפים שבקניון. העותרת טוענת כי היה על העירייה לקבוע בצו הארנונה סיווג נפרד לשטחי המעבר המשותפים ולא לסווגם באותו סיווג כמו שטח החנות. לטענת העותרת, העדרו של סיווג נפרד לשטחי המעברים מצדיק התערבות שיפוטית, אשר תכפה על העירייה לשנות את צו הארנונה ולכלול בו סיווג נפרד, בתעריף מוזל, לשטחי המעברים. לטענת המשיבים, צו הארנונה אינו כולל סיווג נפרד לשטחי מעבר במרכז קניות, ולכן נשלחו לכל בעלי העסקים דרישות תשלום ע"פ הסיווג העיקרי בעסק. המשיבים מבהירים כי שינוי הסיווג לשטחים משותפים מותנה בקבלת אישור השרים לשינוי צו הארנונה. בית המשפט דחה את הערעור וקבע כי, סיווג שטחי המעברים בהתאם לסיווג הנכסים העיקריים אינו מנוגד לחוקי הארנונה למיניהם ואינו בלתי סביר. העותרת אינה ביקשה להתערב בהחלטת העירייה לסווג את הנכס בסיווג עסקים כמו החנות, אלא מבקשת לתקן את צו הארנונה תוך קביעת סיווג נפרד לשטחי מעברים משותפים בקניון. סיווגם של נכסים וקביעת שיעור ארנונה, מחייבת התבוננות רחבה, על כלל הנישומים בתחום העירייה ועל כלל הנכסים. שיקולים אלו צריכים להבחן על ידי מועצת הרשות, ולעמוד לנגד עיני השרים. רק כאשר אלו כשלו, פעלו בניגוד עניינים, תוך התעלמות משיקולים רלבנטיים, תוך סטייה מעקרונות מנהל תקין, יתערב בית המשפט. במקרה שלפנינו, החלטת העירייה לקבוע סיווג זהה לכל שטחי העסקים במרכז כולל השטחים המשתפים, אינה בלתי סבירה באופן המצדיק התערבות שיפוטית.