עדכון סקירה משפטית מיום 15.2.2018

תובענה ייצוגית נגד העירייה שהותירה בקופתה סכומי הפרשי הצמדה וריבית בניגוד לחוק תצ (חי’) 46584-02-15‏ ‏ לאוניד פקטרוביץ נ’ עיריית חדרה בית המשפט המחוזי בחיפה, כבוד השופט  מנחם רניאל, 29.01.2018 בית המשפט דן בבקשת התובע לאישור [...]

תובענה ייצוגית נגד העירייה שהותירה בקופתה סכומי הפרשי הצמדה וריבית בניגוד לחוק
תצ (חי’) 46584-02-15‏ ‏ לאוניד פקטרוביץ נ’ עיריית חדרה
בית המשפט המחוזי בחיפה, כבוד השופט  מנחם רניאל, 29.01.2018

בית המשפט דן בבקשת התובע לאישור תובענה ייצוגית כנגד העירייה. בקשת התובע עניינה דרישה להשבת סכומי הפרשי ההצמדה ו/או הריבית שהעירייה הותירה בקופתה בניגוד להוראות סע' 6 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), ולא העבירה אותם לתובע ולכל יתר חברי הקבוצה שהיו זכאים לכך במשך 24 החודשים האחרונים שקדמו למועד הגשת תובענה זו.
בית המשפט אישר הסדר הפשרה בין הצדדים ולהלן עיקריו:
א. העירייה תשלם לנישומים הזכאים (למעט מבקשי ההנחות בארנונה) שלפי בדיקה שתבצע לא שולמו להם הפרשי הצמדה לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות, על הארנונה שנגבתה ביתר לאחר שחלפו 30 ימים מיום שילומה, את הפרשי ההצמדה שהיה עליה לשלם נכון ליום זיכוי החשבון של הזכאי, כשסכום זה ישא אף הוא הפרשי הצמדה לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות עד התשלום בפועל.
ב. העירייה תשלם לנישומים הזכאים (למעט מבקשי ההנחות בארנונה) שמסרו לה הודעה בכתב על תשלום הארנונה ביתר, כולל הגשת השגה שבעקבותיה תוקנה שומת הארנונה וחשבון הנישום לא זוכה בהפרשי הצמדה וריבית לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות, את הפרשי ההצמדה והריבית שהיה עליה לשלם נכון ליום זיכוי החשבון של הזכאי, כשסכום זה ישא אף הוא הפרשי הצמדה וריבית לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות עד התשלום בפועל.
לעניין הגשת השגה, הוסכם כי יום הגשת ההשגה הוא היום שנמסרה לעירייה הודעה בכתב לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות.
ג. לעניין מבקשי ההנחות בארנונה מקרב חברי הקבוצה, הוסכם כי העירייה תשלם להם הפרשי הצמדה בגין יתרת זכות שנוצרה עקב מתן הנחה, מיום תשלום הארנונה עד מועד ההשבה בפועל, כשסכום זה יצבור הפרשי הצמדה לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות עד מועד התשלום בפועל. המועד שבו אושרה על ידי העירייה בקשה להנחה בארנונה, ייחשב מועד מתן הודעה בכתב לפי סעיף 6 לחוק. אם חלפו מיום אישור הבקשה למתן הנחה ועד מועד התשלום בפועל למעלה מ-30 ימים, תשיב העירייה את תשלום הארנונה שיש להשיבו כתוצאה מאישור הבקשה להנחה, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום אישור הבקשה להנחה ועד ההשבה בפועל, כשסכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית לפי סעיף 6 לחוק הרשויות המקומיות עד התשלום בפועל.
ד. העירייה תיזום על חשבונה בדיקה לגבי כל הנישומים הזכאים, ותשיב להם את הפרשי ההצמדה, או את הפרשי ההצמדה וריבית לפי הסכם זה תוך 90 יום מיום אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט, באמצעות זיכוי חשבונותיהם בספרי העירייה, כך שהזיכוי יופחת מיתרת השומה השנתית השוטפת.
ה.  אם לא יתאפשר זיכוי החשבון בספרי העירייה מכל סיבה שהיא, תפנה העירייה לנישום בכתב ותודיע לו על זכותו להחזר לפי הוראות הסכם זה, ותבהיר כי הנישום הזכאי רשאי לפנות למשרדי העירייה לקבלת הזיכוי בהמחאה או בהעברה בנקאית, או בהעברה לחשבון, לפי הודעה בכתב שישלח לעירייה.