ת"א 56424-07-12 עירית ירושלים נ' שמוליק בודי פרפקט בע"מ ואח'
בית המשפט המחוזי בירושלים

בית המשפט חייב את חלקם של הנתבעים (החברות ובעלי המניות) בתשלום חובות ארנונה שנצברו בשל פעילותם של מספר חדרי כושר בסך כולל של כ – 4,000,000 ש"ח.
החברות והעמותה היו רשומות במהלך השנים כמחזיקות בנכסים שבהם פעלו חדרי הכושר אך לא שילמו את הארנונה בגינם.
עיריית ירושלים, הגישה תביעה שעניינה בחיוב אישי של בעלי מניות באשכול חברות בגין חיוב ארנונה בנוגע למספר חדרי כושר בירושלים. התביעה הוגשה גם כנגד כל מי שסייע לקבוצת החברות לחמוק מתשלום הארנונה בות.
העירייה הצליחה להראות כי אכן מדובר באשכול של חברות קשורות אחת לשנייה; הוכח כי הקמת החברות השונות, העברת העסקים ביניהן, והחלפתן של החברות המפעילות את חדרי הכושר מעת לעת, לא נעשתה מטעם לגיטימי. נעשה שימוש לרעה באשכול החברות. במצב דברים זה נוצר בדיוק המצב שלו טוענת העירייה והוא כי חברה שחבה בתשלום ארנונה, העבירה את פעילותה לחברה אחרת, מבלי לדווח, תוך הותרת העירייה כנושה לא רצוני ללא אפשרות גבייה. בית המשפט הנכבד קבע כי יש לקבל את עמדת העירייה ולהרים את המסך בין החברות השונות לבין העמותה באופן שבו החברות והעמותה יחויבו יחד ולחוד במלוא סכום הארנונה שמוטל על כל הנכסים ולא שולם.
באשר לחיובם האישי של חברי עמותה ובעלי תפקיד בה בגין חובות ארנונה של העמותה, חוק החברות אינו חל על עמותות וחוק העמותות אינו קובע הוראה המטילה אחריות אישית על חברי עמותות. עם זאת, הפסיקה הכירה בהטלת אחריות אישית גם על חברי עמותה באמצעות הרמת מסך כאשר מן הצדק לבצע הרמת מסך כזו.