עדכון פסיקה 12.7.2018

בית המשפט ביטל חובות ארנונה לאחר שהעירייה לא הייתה רשאית לרשום את העותר כמחזיק בספרי העירייה עת”מ 46488-09-17 צ’ובנקו נ’ מוסך בזק חיפה בע”מ ואח’ בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, [...]

בית המשפט ביטל חובות ארנונה לאחר שהעירייה לא הייתה רשאית לרשום את העותר כמחזיק בספרי העירייה
עת”מ 46488-09-17 צ’ובנקו נ’ מוסך בזק חיפה בע”מ ואח’

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, כבוד השופט שמואל מנדלבום,08.06.18

בית המשפט לעניינים מנהליים דן בעתירה מינהלית במסגרתה ביקש העותר לקבל סעד הצהרתי לפיו חוב הארנונה שאותו מבקשת העירייה לגבות מהעותר התיישן, ולחילופין כי החלטת המשיבה לרשום את חוב הארנונה נשוא העתירה על שם העותר בטלה וכי על המשיבה לחדול מפעולות הגבייה הננקטות על ידה כנגד העותר.
בית המשפט הנכבד פסק כי בפני העירייה היו מספר אינדיקציות, אשר הצביעו לכל הפחות על ספק בדבר תקפותה של ההודעה על שינוי המחזיק, ובכלל זה הטעות שהייתה קיימת במספר תעודת הזיהוי, והעירייה עצמה כאשר ערכה בדיקה גילתה כי מספר תעודת הזיהוי שנרשם בספריה מצביע על אדם אחר מהעותר. אי ההתאמה בין פרטי הנכס שהופיע בהודעה ובהסכם השכירות, לבין מספר הנכס שצוין בהודעה על שינוי מחזיק, וגם העובדה שבהודעה לא צוינו פרטי כתובת או פרטים כלשהם המאפשרים לעירייה ליצור קשר עם העותר, כל אלו היו חייבים "להדליק נורה אדומה" אצל העירייה, ובהתאם חלה חובה על העירייה לדרוש מנותן ההודעה לקבל אישור של המחזיק החדש בדבר ידיעתו והסכמתו לרישומו כמחזיק בספרי העירייה, ולכל הפחות חלה חובה על העירייה למסור לידי העותר הודעה בדבר רישומו כמחזיק בספרי העירייה.
העירייה לא עשתה דבר מכל אלה, ובנסיבות שנוצרו העירייה לא הייתה רשאית לרשום את שינוי המחזיק בספריה, ובהתאם רישומו של העותר מלכתחילה כמחזיק בנכס אינו תקף ולא ניתן להטיל על העותר חיוב מכוחו.
כמו כן, יש לקבוע כי החוב נשוא דרישות התשלום התיישן והעירייה לא הייתה רשאית לנקוט בהליכי גבייה כנגד העותר בגינו, וזאת מחמת התיישנות או מחמת שיהוי.
סיכומו של דבר,  פסק בית המשפט הנכבד כי העירייה לא הייתה רשאית לרשום את העותר כמחזיק בספרי העירייה, ולחלופין יש לקבל את טענת העותר לפיה לא החזיק בנכס ובנוסף ולחלופין החוב נשוא דרישות התשלום של העירייה התיישן והעירייה לא הייתה רשאית לנקוט בהליכי גבייה כנגד העותר בגינו, וזאת מחמת התיישנות או מחמת שיהוי.