עדכון פסיקה מיום 10.1.2019

עדכון שיעור הארנונה לשנת 2019 הרינו לעדכנכם בדבר העלאת שיעורי הארנונה לשנת 2019 בשנת 2019 הארנונה תתייקר ב- 0.32% בלבד - השיעור הנמוך מזה כעשור הארנונה שישלמו תושבי ישראל בשנת 2019 צפויה להתייקר [...]

עדכון שיעור הארנונה לשנת 2019

הרינו לעדכנכם בדבר העלאת שיעורי הארנונה לשנת 2019
בשנת 2019 הארנונה תתייקר ב- 0.32% בלבד – השיעור הנמוך מזה כעשור
הארנונה שישלמו תושבי ישראל בשנת 2019 צפויה להתייקר בשיעור של 0.32% ביחס לשנת 2018. מדובר בשיעור ההתייקרות הנמוך ביותר מזה כעשור. כך עולה מבדיקה שערך משרד כץ גבע, איצקוביץ (KGI) המתמחה במיסוי מוניציפלי
לדברי עו"ד אלכס כץ ממשרד כץ גבע, איצקוביץ (KGI) , בהתאם לחוק ההסדרים, מתעדכנים תעריפי הארנונה ברשויות המקומיות מדי שנה על פי נוסחה משולבת, הלוקחת בחשבון 50% מהתייקרות מדד המחירים לצרכן ו- 50% מהתייקרות מדד השכר הציבורי
המדידה נעשית בין המדדים הידועים ב- 20/5/2018 אל מול המדדים הידועים ב – 20/5/2017
השנה, בשונה משנים קודמות, למרות שמדד המחירים לצרכן עלה בתקופה הזו בשיעור של 0.4%, הרי שבגלל העלייה המתונה יחסית שחלה במדד השכר הציבורי בתקופה המקבילה (0.25%), תתייקר הארנונה בשיעור נמוך משיעור עליית המדד ותעמוד על 0.32% בלבד
לשם השוואה, התייקרות הארנונה בשנת 2018 עמדה על 2.18% ובשנת 2017 על 1.77%
"שיעור ההעלאה שנקבע מחייב את כל הרשויות במדינה, אבל כל רשות רשאית לבקש בקשה חריגה להעלות או להפחית את הארנונה ביחס לשיעור העדכון", מסביר עו"ד אלכס כץ. "מדי שנה עשרות רשויות מגישות בקשות חריגות שכאלה, אך כאמור רק שרי הפנים רשאים להתיר לרשות מקומית לסטות משיעור העדכון הארצי".
לדברי עו"ד כץ, משרד הפנים קבע קווים מנחים בבואו לבחון בקשות חריגות: למשל, הפחתה חריגה תאושר לרשות שמוגדרת כיציבה, שאין לה גירעון ושהיא מאוזנת בתקציב השוטף. לעומת זאת, לא תאושר הפחתה חריגה לרשות הנמצאת בתוכנית הבראה או התייעלות".
עוד מסביר עו"ד כץ, כי "אזרח רגיל לא יכול גם הוא להשיג על שעור ההעלאה אלא זו זכות השמורה לרשויות בלבד. על פי הדין, החלטת מועצת עיר בדבר הטלת ארנונה תתקבל לא יאוחר
מ-1 ביולי שלפני שנת הכספים שלגביה מוטלת הארנונה. לפני העברת הבקשה למשרד הפנים נדרשת הרשות המקומית להודיע לכל נישום באופן ספציפי בדבר כוונתה להגיש בקשה מעין זו".
אנו מבקשים כי תעבירו לבדיקתנו את חשבונות הארנונה השנתיים שיתקבלו אצלכם, בסמוך לאחר קבלתם.
כידוע, המועדים שנקצבו בחוק לפניה לרשויות בנוגע לחיובי הארנונה, הינם קצרים יחסית (90 ימים להגשת השגה ו – 45 ימים לשם נקיטה הליך משפטי), על כן ישנה חשיבות מכרעת להעברת החשבונות בהקדם.

כתמיד משרדנו ערוך ומוכן להגיש את ההשגות במועד.
אנו לשרותכם בכל הבהרה או הסבר שיידרשו.

שיעורי העדכון בשנים  2019-2007

שנה

שיעור העדכון

2019

0.32%

2018

2.18%

2017

1.77%

2016

1.27%

2015

0.75%

2014

3.36%

2013

2.3%

2012

3.1%

2011

1.4%

2010

1.63%

2009

4.57%

2008

0

2007

2.73%