עדכון פסיקה מיום 2.5.2019

עת"מ 16085-09-16 מכון ויצמן למדע נ' עיריית רחובות בית המשפט המחוזי מרכז לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים בפני כבוד השופטת בדימוס  זהבה בוסתן 6.1.19 בית המשפט הותיר חיוב היטל שצ"פ של עשרות [...]

עת"מ 16085-09-16 מכון ויצמן למדע נ' עיריית רחובות
בית המשפט המחוזי מרכז לוד בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים

בפני כבוד השופטת בדימוס  זהבה בוסתן     6.1.19

בית המשפט הותיר חיוב היטל שצ"פ של עשרות מיליוני ₪ על כנו בכפוף לתיקונים מסוימים. בית המשפט קבע כי לא נפלה טעות בחישוב תעריף היטל השצ"פ שנערך בשיטת המדגם. בהתייחס לטענה בדבר חוסר סבירות ההיטל מאחר ולא נקבעה בו מתכונת לחיוב מופחת לקמפוס כדוגמת מכון ויצמן, יש חוסר הבנה לשיטת ההיטל. התחשיב נערך באופן המביא לחלוקה שוויונית של עלויות העירייה בתשתיות בכל העיר בהתאם לסכום שיתקבל ממכפלת גודל הנכס בתעריף, על כן ככל שהנכס גדול יותר ההיטל גבוה יותר. שטחי הרחובות בתוך המכון אינם רחובות ציבוריים הפטורים מהיטל. עבודות השצ"פ שביצעה העירייה היו עבודות לשדרוג ואף שאלה לא היו עבודות ראשונות להקמת שצ"פ ניתן, בהתקיים עילת חיוב, לדרוש את ההיטל גם מהבניה הישנה. משלא נאמר בחוק כי תחולתו מוגבלת לבנייה חדשה, אין תוקף לאמירות במועצה כאילו ההיטל יגבה רק מבניה חדשה. לא הוכח כי גבית ההיטל מנכסים ותיקים תביא להתעשרות העירייה. אכן הוכחה אפליה ביחס למועד דרישת ההיטל מבעלי נכסי מגורים, שהוא שונה ממועד הדרישה מבעלי נכסים עתירי שטח הנחשבים לכיס עמוק, אולם אין לבטל במקרה זה את חוק העזר או את דרישת התשלום, אלא על העירייה להחליט על מדיניות חיוב אחידה כלפי כל בעלי הנכסים ובהתאם לכך תודיע למכון אם הוא נדרש לשלם את היטל השצ"פ כבר עתה או במועד אחר. אין בעובדה שנפלו מספר טעויות אריתמטיות בתחשיב כדי להביא למסקנה בדבר התעשרות העירייה. לאור הכרת העירייה בחלק מהשטחים לגביהם נטען לחיוב כפול ונכונותה להפחית כל סכום שנדרש בכפל, ככל שיציג המכון ראיה כי שולם היטל שצ"פ עבור נכס מסוים יופחת הסכום מדרישת ההיטל. התעריפים בעת התגבשות עילת החיוב הם התעריפים שהיו ידועים בשנת 2012, לפיכך על העירייה לתקן את דרישת החיוב בהתאם לתעריפים אלה בצרוף הפרשי הצמדה למועד הוצאת דרישת החיוב. הגם שבדרישות התשלום נפלו פגמים, אלה לא גרמו לו לנזק ואין הצדקה לביטול הדרישה. הרשות המקומית אכן נדרשת להוציא את דרישות התשלום קרוב ככל האפשר לביצוע העבודות בפועל, אך הוצאת דרישות התשלום באיחור אינה מונעת את דרישת התשלום.