עדכון פסיקה מיום 9.1.2019

פס"ד של משרדנו מיום 19.12.2018 ייצגו עו"ד איצקוביץ ועו"ד חליבה תו"ב 42614-03-17 לתכנון ובנייה פרדס חנה נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ  בית משפט השלום בחדרה, לפני כב' השופט אהוד קפלן,  19/12/18 בית [...]

פס"ד של משרדנו מיום 19.12.2018

ייצגו עו"ד איצקוביץ ועו"ד חליבה

תו"ב 42614-03-17 לתכנון ובנייה פרדס חנה נ' החברה האמריקאית ישראלית לגז בע"מ 
בית משפט השלום בחדרה, לפני כב' השופט אהוד קפלן,  19/12/18

בית משפט השלום זיכה את הנאשמת. הנאשמת היא חברה לאספקת גז אשר החזיקה והשתמשה בשכירות מאת הבעלים במתחם לאחסנת מכלי גז. על פי הנטען בכתב האישום ייעוד הקרקע על פי תוכנית המתאר הוא חקלאי ולכן הנאשמת עשתה שימוש במקרקעין ללא היתר ובסטייה מהוראות תוכנית המתאר. הוראת החיקוק המיוחסת לנאשמת הינה שימוש במקרקעין ללא היתר ובסטייה מתוכנית מתאר לקרקע חקלאית. אין מחלוקת כי בתקופה הרלוונטית היה בחלקה מחסן גפ"מ שהיתה מכולה והיה מבנה לשומר. המחלוקת הינה האם הדבר נעשה ללא היתר כדין או שנעשה בהיתר. בית המשפט סבור שעומדת לנאשמת הגנה מן הצדק. לאחר שימוש של 20 שנה במחסן הגפ"מ מול עצימת עיניים של הרשויות ובכלל זה המועצה המקומית- שגבתה ארנונה על אותו מחסן גפ"מ במשך כל התקופה – ניתן לומר כי השיהוי הבלתי מוסבר בנקיטת ההליכים הפליליים הוא שערורייתי ומקומם, במיוחד לאור הכשל שנפל בהתנהגות הרשות כאשר בזמנו חתם מהנדס הוועדה על מסמך שתוכנו מטעה. אף אם סבורה הועדה כי מחסן הגפ"מ הוא מפגע שיש לסלקו ניתן היה לעשות זאת בהליך אחר ולאו דווקא בכתב אישום ההופך את הנאשמת לעבריינית היה ותורשע. בכל אופן- מחסן הגפ"מ נסגר עוד בטרם ניתנה תשובה לאישום כאן ולכן ההתעקשות על הליך פלילי והרשעה מקוממת.