תחומי עיסוק

עיטור זהב

חיובי ארנונה כללית

טיפול בשומות ארנונה כללית. הטיפול כולל בדיקה של החיוב על מרכיביו השונים. גיבוש דרך התמודדות וניהול הליכים עד להשגת חיסכון. במידה והרשות המקומית מבקשת לתקן את השומה, הטיפול כולל את מלוא ההליכים להתמודד עם תיקון השומה.

חיובי אגרות והיטלי פיתוח

בדיקה וחיסכון באגרות בניה והיטלי פיתוח המוטלים על יזמים. התמודדות עם חיובים שמטילות הרשויות המקומיות ותאגידי המים והביוב על נכסים קיימים. הערכת עלויות (השבחה/ארנונה/היטלי פיתוח) הערכת עלות מקדמית של תשלומי חובה עבור פרוייקטים בתכנון ולרבות עבור ת.מ.א. 38. הערכת עלויות עבור דו"ח 0 ועבור מכרזים.

מיסוי מקרקעין

תשלומי חובה למינהל מקרקעי ישראל (חכירה, היוון, היתר וכו’), מסי שבח, מסי רכישה, חובות מס רכוש, עסקאות במקרקעין וענייני מקרקעין שונים.

תכנון ובניה

הסכמי פיתוח, היטלי השבחה, ניהול התנגדויות, תביעות לפיצויים בגין הפקעות ובגין ירידת ערך במקרקעין וטיפול בכתבי אישום.

ניהול התנגדויות

יצוג בהתנגדויות שמוגשות בנושא תוכניות, היתרים, שימושים וכיו"ב. המשרד מייצג הן מתנגדים­ והן גורמים אשר צריכים להתגונן כנגד התנגדות.

חיובים יזומים בארנונה ובאגרות והיטלי פיתוח

למשרד התמחות מיוחדת בתקיפת דרישות תשלום יזומות בארנונה כללית ובאגרות והיטלי פיתוח אשר נשלחות על ידי רשויות מקומיות באופן רטרואקטיבי.

היטל השבחה

בחינה מעמיקה של שומת היטל השבחה וייצוג הנישום בפני הערכאות השונות לרבות ועדות הערר. הייצוג הוא בנוסף לייצוג בפן השמאי הנדרש.

ירידת ערך

ייצוג בנושא תביעות ירידת ערך על המקרקעין אל מול הועדות השונות. המשרד מייצג הן בעלי נכסים נפגעים והן יזמים הנתבעים בנושא 197.

רישוי עסקים

ליווי בנושא רישוי העסק וכן בהליכים פליליים ובהוצאת רשיון עסק.

הסכמי פיתוח

המשרד מייצג יזמים בעניין הגעה להסכמי פיתוח מול הרשויות השונות ובהתבסס על הפסיקה הקיימת בנושא.